Maak

kennis met

onze digiklassen.

Toelating

De screening voor toelating voor het nieuwe schooljaar start midden juni. Zo mogelijk kan er ook tussentijds toelating plaatsvinden, de start van een nieuwe projectperiode is het meest handige startmoment (februari). Voorafgaand aan de aanmelding wordt het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) voor het kind ingevuld, samen met ouders. De intern begeleider meldt het kind aan die voldoet aan de selectiecriteria. Kinderen worden individueel aangemeld. Plaatsing in de digitale plusklas is pas definitief nadat dit gecommuniceerd is met de betrokken scholen. Kennismakingsgesprekken met potentiële nieuwe digiklassers en ouders vinden - zo mogelijk - plaats voor de zomervakantie. Kinderen die wel voldoen aan de criteria, maar waarvoor geen plaats is, worden op een wachtlijst geplaatst.  Na acht weken meedraaien in de digiklas wordt de plaatsing met ouders en school geëvalueerd.


School video

Sociale media

Wij zijn (nog) niet actief op Social Media